Witaj! Napisz do nas lub zadzwoń! Wszystko Ci wyjaśnimy! Telefon: +48 797 971 277

Regulamin

Regulamin serwisu okresowka.pl

I. Postanowienia ogólne
Serwis internetowy okresowka.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest udostępniany pod adresem https://okresowka.pl/ przez Glass Cockpit Aviation Joanna Starosta, ul. Graniczna 30A, 72-003 Dobra, NIP: 8521148821, REGON: 810766666, zwaną dalej Operatorem.
W ramach Serwisu Operator udostępnia usługi, zwane dalej łącznie Usługami, o których informacja o dostępności jest podawana w Serwisie. Usługi mogą być również udostępniane za pośrednictwem serwisów podmiotów zewnętrznych.
Przed skorzystaniem z Serwisu i/lub aktywacją usługi należy przeczytać niniejszy regulamin. Korzystając z serwisu i/lub aktywując Usługę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać.

II. Usługi
Usługi, są udostępniane w postaci dostępu on-line do kursów związanych z kształceniem kierowców i transportem i przeznaczonych dla osób chcących z nich skorzystać, zwanych dalej Użytkownikami. Usługi są świadczone w postaci odrębnych usług lub usług modułowych mogących różnić się treściami i ceną.
Zmiana zawartości usługi lub modułu w ramach usługi w szczególności związana z aktualizacją treści, niepowodująca zmniejszenia jego funkcjonalności i przydatności produktu do pierwotnego celu, nie stanowi zmiany umowy.
Usługi mogą być udostępnianie za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne. W takim przypadku informacja o podmiocie udostępniającym daną Usługę, regulaminie jej świadczenia i polityce prywatności dostawcy jest podawana w opisie Usługi. Uruchomienie takiej Usługi stanowi akceptację zarówno Regulaminu jak i regulaminu i polityki prywatności zewnętrznego dostawcy.

III. Postanowienia dotyczące zawierania umów
Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika na stronie internetowej Usługi formularza zgłoszeniowego.
Umowa jest zawierana na czas oznaczony wynikający z informacji podanej przy aktywacji Usługi lub wysokości opłaty zadeklarowanej i wpłaconej przez Użytkownika.
Użytkownik nie ma prawa dalszego udostępniania Usługi na rzecz osób trzecich.
Rozwiązanie umowy następuje:
poprzez oświadczenie woli o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu; Operator przesyła oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym;
w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych do umowy;
w przypadku trwałej niemożności świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 a także pkt 3, jeżeli przyczyna uniemożliwiająca świadczenie usługi leży po stronie Użytkownika, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
Użytkownik zawiera umowę świadomy wymienionych w punkcie V ust. 6 wyłączeń ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

IV. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora
Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych z zastrzeżeniem ust. 3.
Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową.
Operator zobowiązuje się do utrzymywania sprawności technicznej Usługi na poziomie 95% we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.
Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Usługi oraz wykorzystania wprowadzonych przez Użytkownika danych jedynie w granicach obowiązującego prawa i udzielonych upoważnień.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usług i nie udostępniać go osobom trzecim.
Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji.
Użytkownik bez zgody Operatora nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach umowy:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Prawa autorskie.
Majątkowe prawa autorskie do Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze należą do Operatora lub podmiotów udostępniających Usługi za pośrednictwem Serwisu.
Utrwalanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne publiczne udostępnianie Usług, ich części składowych oraz części i fragmentów mających samodzielne znaczenie twórcze bez uzyskania odrębnej zgody Operatora jest zabronione.

VII. Dane osobowe i przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Administratorem danych osobowych jest Operator.
Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Użytkownik zachowuje pełnię praw przysługujących mu na podstawie RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w tym prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i sprostowania a także – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych; Użytkownik ma również prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać świadczenie niektórych usług.
W celu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skorzystać z odpowiedniej opcji w ramach produktu lub usługi, za pośrednictwem której zgoda została udzielona. W przypadku braku takiej możliwości aby cofnąć zgodę, należy przesłać wiadomość e-mail na adres [email protected]; w celu usprawnienia procesu i umożliwienia weryfikacji tożsamości cofającego, wiadomość oprócz oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinna zostać wysłana z adresu używanego uprzednio do logowania w usługach lub kontaktu z Operatorem.
Dodatkowe informacje i zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, a także wzór oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Serwisu.

VIII. Płatności realizowane za pośrednictwem podmiotów trzecich
Serwis korzysta z zewnętrznych systemów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie.
Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym jaki podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami realizacji płatności.

IX. Postanowienia końcowe
Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu i udostępnianych w jego ramach Usług, w tym reklamacje, winien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Operatora: [email protected]
W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób zgodny z wymienionymi ustawami.
Wszelkie spory Operator stara się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.